Ahmad odeh TK WT3dl2tw unsplash

Een levendige vereniging

VONKC wil een levendige vereniging zijn. We richten daarom de vereniging zo in:

 • een bestuur van bescheiden omvang, met daarbij disciplinesecties en werkgroepen
 • ondersteuning en advisering door een aantal bestuursmedewerkers.
 • een bureau voor de dagelijkse gang van zaken en ondersteuning van het bestuur, de secties en werkgroepen.
 • minstens één keer per jaar een algemene ledenvergadering.

In onze statuten is de basis voor de organisatie en wijze van besluitvorming vastgelegd. In de ALV van 11 juni 2022 zijn de verschillende wijzigingen ter actualisering van de statuten goedgekeurd: Statuten VONKC (geldend vanaf 31 augustus 2022)

(Vak)secties & werkgroepen

Binnen VONKC zijn er speciale plekken voor de verschillende kunstvakken.

De secties

 • VONKC Beeldende kunst & vormgeving;
 • VONKC Dans;
 • VONKC Film;
 • VONKC Theater

worden gevormd door leden die specialist zijn op het gebied van het betreffende vak of CKV en/of Kunst (algemeen). Sectieleden maken ook deel uit van tenminste een werkgroep.

De werkgroepen denken vakoverstijgend, sectorspecifiek of juist sectoroverstijgend en over arbeidsvoorwaardelijke zaken mee.

Er zijn nauwe contacten met andere netwerken die zich net als VONKC inzetten voor kwaliteit en innovatie in het kunst- en cultuuronderwijs.

Laat van je horen!

De sectie- en werkgroepleden voeden het bestuur van VONKC vanuit de onderwijspraktijk en hun eigen netwerk. Wil jij ook meedenken? Laat het weten via info@vonkc.nl of het formulier.

Samenstelling van het bestuur

 • Anne Bos, voorzitter en sectie Dans
 • Yvonne Lebbink, secretaris
 • Marian Bakens, penningmeester
 • Judit Hódos, algemeen bestuur en sectie Beeldende kunst & vormgeving
 • Tineke Ubbels, algemeen bestuur en sectie Theater
 • Regina Jacometti, algemeen bestuur
 • Tineke van Cappellen, algemeen bestuur

Het bestuur wordt in haar werkzaamheden op specifieke terreinen ondersteund en geadviseerd door een aantal bestuursmedewerkers en sectieleden.

Ledenvergadering

VONKC houdt minstens één keer per jaar een ALV. Daar staat het jaarverslag (bestuurs en financieel) van het voorbije kalenderjaar op de agenda. Ook de begroting en het beleid van het lopende kalenderjaar komt dan aan de orde.

Naast deze vaste onderwerpen komen actuele zaken aan de orde waarover het bestuur graag met de leden van gedachten wisselt. Ook leden kunnen onderwerpen inbrengen.

VONKC-beleidsnotitie voor 2022

De komende algemene ledenvergadering (ALV) is in Utrecht.
O.a. over de jaarverslagen 2022, vernieuwing van het huishoudelijk reglement en (her)verkiezing bestuursleden. De eerder geplande datum vervalt, we melden zsm de nieuwe datum.

Ter informatie: Per 1 januari 2023 heeft VONKC 1158 leden.