Curriculum meisje met penseel

Curriculum

Curriculumherziening

Actueel

N.B. Actuele nieuwsberichten over de curriculumbijstelling vind je onder de nieuwscategorie Algemeen.

Volg het currucilumherzieningstraject op onze site via de nieuwscategorie Algemeen in de berichten met een foto uit deze serie:

Dakpannen patroon detail twee ruiten

De Werkgroep vakkenstructuur kunstvakken

De bovenbouw van vmbo, havo en vwo kent een rijk aanbod aan verschillende keuze-examenvakken kunst. Elk met hun eigen historie, visie op het desbetreffende kunstvak en de daarbij ontwikkelde leerdoelen, eindtermen en specificaties. Daarnaast is voor alle leerlingen van vmbo, havo en vwo het vak CKV verplicht. Die structuur levert echter ook een aantal knelpunten op voor leraren, leerlingen en scholen.

Het ministerie van OCW gaf daarom in november 2021 een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de kunstvakverenigingen opdracht om te komen tot een adequaat advies ten aanzien van de vakkenstructuur kunstvakken in het voortgezet onderwijs.

Samenstelling werkgroep

De werkgroep bestaat uit Tineke van Cappellen, Annebel Hofhuis en Debbie Klarenbeek (VONKC), dr. Marie-Thérèse van de Kamp (VNK-e), en dr. Melissa Bremmer en Joost Overmars (VLS). Onafhankelijk voorzitter Paul Rullmann en SLO curriculumontwikkelaars Kunst en Cultuur Pascal Marsman en Rik Weeting completeren de werkgroep.

Concept-advies en definitief advies

Op 27 september 2022 presenteerde deze werkgroep haar concept-advies. Dat gebeurde tijdens deze webinar. Zodra het definitieve advies gereed is zal SLO het op deze pagina ontsluiten.

Volg de vakkenstructuur kunstvakken op onze site via de nieuwscategorie Algemeen in de berichten met deze foto:

Marinus boezem neeltje jans

De Wetenschappelijke Curriculumcommissie

Een goed curriculum
Goed onderwijs kan niet zonder een goede basis. Het curriculum is die basis. Want in het curriculum staat wat leerlingen moeten kennen en kunnen. Een goed curriculum geeft richting aan het leerproces van leerlingen. Leraren, lerarenopleiders, methodemakers en al die andere mensen die in en om de school werken, weten zo wat ze moeten en mogen. Een goed curriculum is ook actueel. De laatste inzichten uit onderwijs, maatschappij en wetenschap zijn erin verwerkt.

Curriculumcommissie

De minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media heeft op 9 september 2020 een onafhankelijke wetenschappelijke commissie (Curriculumcommissie) ingesteld. Dit was mede op verzoek van de Tweede Kamer. Deze Curriculumcommissie is gevraagd te adviseren over gewenste aanpassingen in het landelijke curriculum en over de werkwijze waarop de actualisering moet worden vormgegeven. Ook adviseert de commissie over een periodiek systeem voor curriculumbijstelling. Het is de minister die vervolgens aan de Stichting Leerplanontwikkeling (SLO) de opdracht geeft de conceptkerndoelen en -eindtermen te formuleren in samenwerking met leraren en met inhoudelijke experts.
Deze nieuwe conceptkerndoelen en eindtermen worden voordat ze wettelijk worden vastgelegd eerst getoetst in pilots, om te bezien of ze goed werken in de klas en recht doen aan de doelstellingen van het curriculumtraject.

Volg de tussenadviezen van de Curriculumcommissie op onze site via de nieuwscategorie Algemeen met deze foto:

2009 02 142 2160x1623

Het proces in 2018 en 2019

Curriculum nu

Onder de vlag van curriculum.nu zijn voor de eerste maal in de Nederlandse onderwijsgeschiedenis leraren en schoolleiders zelf aan zet bij de herziening van het curriculum. Ze hebben hiervoor gezamenlijk in kaart gebracht wat de benodigde kennis en vaardigheden zijn voor negen leergebieden. Hierbij hebben zij hulp gekregen van wetenschappers, lerarenopleidingen, vervolgonderwijs, scholen en vakverenigingen (zoals VONKC en BDD). Ook haalden ze feedback op bij leerlingen en ouders. De leraren en schoolleiders in de ontwikkelteams hebben in oktober 2019 hun eindvoorstellen gedaan voor de herziening van het curriculum van het basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs.

Via de FvOv werd VONKC vertegenwoordigd in de coördinatiegroep van curriculum.nu die het totale proces aanstuurde.

Het eindvoorstel van het ontwikkelteam Kunst & Cultuur (10 oktober 2019)

Betrokkenheid VONKC bij het proces voor leergebied Kunst & Cultuur

Voorafgaand aan de start van het ontwikkelproces hebben we de eigenheid en karakteristieken van ons vak- en leergebied beschreven. Hierbij hebben we ook aandacht gegeven aan de samenhang met andere vakken en wat volgens ons een logische volgende stap zou zijn in de ontwikkeling van hun vak- en leergebied. Deze beschrijvingen heeft het ontwikkelteam Kunst & Cultuur bij de start in maart 2018 meegekregen:

Feedback van VONKC

Gedurende het proces heeft VONKC het ontwikkelteam geholpen tijdens bijeenkomsten en door steeds op tussenproducten te reflecteren. Zelf hebben we consultatiebijeenkomsten hiervoor belegd met onze achterban. We hielden in juni 2019 een enquête onder leerkrachten en vakdocenten.

  • Onderzoeksrapport: Wat vinden leraren po-vo van de voorstellen voor een nieuw kunstcurriculum?
  • In een brief aan minister Slob heeft het landelijk Strategisch Beraad Kunstonderwijs de conclusies gedeeld van die enquête van de kunstvakverenigingen (VONKC/BDD, VLS en VNK-e).

Onze adviezen over de bovenbouw (oktober 2019)