Disclaimer

Algemeen

De informatie op deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. De vereniging Onderwijs Kunst en Cultuur (hierna VONKC) is echter niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. VONKC kan te allen tijde en zonder nadere kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aanbrengen in de website en de bepalingen en voorwaarden.

Gebruik van de website

De website is bestemd voor het verstrekken van informatie aan de gebruiker. Het op enigerlei wijze kopiëren (anders dan in het kader van downloaden), reproduceren, verveelvoudigen, doorsturen, verspreiden, openbaar maken of tegen vergoeding beschikbaar stellen aan derden van het materiaal op de websites, op een wijze die strijdig is met het doel van de website is, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VONKC, verboden.

Inhoud van de website

Hoewel VONKC redelijkerwijs alles in het werk zal stellen om betrouwbare informatie via de website te verstrekken, garandeert zij niet dat de website vrij is van onnauwkeurigheden, fouten en/of omissies, virussen, worms, Trojaanse paarden en dergelijke.

VONKC adviseert u derhalve alle op het internet algemeen gangbare en mogelijke veiligheidsmaatregelen te nemen voordat u informatie van deze website ophaalt. VONKC staat er niet voor in dat de informatie, software, verwijzingen of hyperlinks die via haar website toegankelijk is, vrij van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten is. VONKC staat er evenmin voor in dat door haar gebruikte hyperlinks nog juist zijn. Zij aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de websites waarnaar met een hyperlink wordt verwezen of op een andere wijze wordt verwezen. VONKC velt geen inhoudelijk waardeoordeel over de op haar site genoemde links en organisaties.

Externe links

Deze website bevat links naar websites die door andere partijen dan VONKC worden aangeboden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie. VONKC heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.

Intellectueel eigendomsrecht

De op de website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, woord- en beeldmerken, zijn eigendom van of uitgeleend aan VONKC. Ze worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze websites.

Verwerking van persoonsgegevens

Wanneer u informatie aanvraagt, lid wordt van VONKC, of artikelen of materialen bestelt, worden uw gegevens vastgelegd. VONKC gebruikt uw gegevens voor de uitvoering van uw aanvraag, aanmelding of bestelling, en om leden en bezoekers te informeren over nieuws, activiteiten en producten van de vereniging. Wij delen uw gegevens niet met derden, tenzij dat voor de uitvoering van uw aanvraag noodzakelijk is. Mocht u meer informatie willen daaromtrent, dan kunt u contact opnemen met de ledenadministratie van VONKC: info@vonkc.nl.

E-mail

De informatie, verzonden via e-mailberichten, is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Als u niet de geadresseerde bent, verzoeken wij u ons en de geadresseerde in kennis te stellen en het bericht te vernietigen. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, wijziging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan, behalve na voorafgaande schriftelijke toestemming van VONKC. VONKC is niet verantwoordelijk voor de juiste en volledige overbrenging van c.q. de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan bij gebreke van derden.