Privacyverklaring

Vereniging Onderwijs Kunst en Cultuur (VONKC)

1. Inleiding

Dit privacy statement heeft betrekking op collectieve belangenbehartiging door Vereniging Onderwijs Kunst en Cultuur – VONKC ('wij' of 'ons'), gevestigd aan de Baarzenstraat 19A, 5262 GD Vught, ingeschreven in het register van de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 30278575.

Wij zijn verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die wij via onze leden verzamelen en verwerken.

VONKC stelt zich ten doel de behartiging van de belangen van de bij haar aangesloten leden op vakinhoudelijk -en arbeidsvoorwaardelijk gebied, alsmede de instandhouding en bevordering van overdracht van kennis en vaardigheden in beeldend onderwijs en onderwijs in kunst en cultuur, een en ander in de meest ruime zin van het woord.

VONKC streeft haar doel na met volledig respect voor de autonomie en de eigen identiteit van de aangesloten leden.

VONKC beoogt haar doel te bereiken met behulp van de volgende middelen:

 • Het behartigen van de vakinhoudelijke en arbeidsvoorwaardelijke belangen van het beeldend onderwijs en onderwijs in kunst en cultuur, en van de belangen van haar leden voor zover deze met dit onderwijs verband houden.
 • Het monitoren van de opleidingen voor docent en ondersteunend personeel naar inhoud, kwaliteit en professionaliteit opdat de opgeleide docenten en het ondersteunend personeel kunnen voldoen aan de eisen die de overheid en de beroepsgroep stellen ten aanzien van de noodzakelijke profielen waaronder meer specifiek het profiel van de docent beeldend onderwijs en de docent kunst en cultuur.
 • Indien nodig zelf controlerend, stimulerend en uitvoerend op te treden op het gebied van opleiding, na- en bijscholing alsmede de kwaliteitsbewaking voor de beroepsgroep.
 • Met organisaties samen te werken, dan wel samen te gaan, die een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan de belangen van de beroepsgroep.
 • In overleg te treden met overheden, volksvertegenwoordiging, werkgevers- en werknemersorganisaties, instellingen en personen ten einde de overdracht van kennis en vaardigheden in het beeldend onderwijs en onderwijs in kunst en cultuur adequaat en in voldoende mate te doen plaatsvinden.
 • Het verzamelen van kennis en informatie teneinde de beroepsgroep een duidelijke plaats te verschaffen op die terreinen waar binnen de maatschappelijke context overdracht van kennis en vaardigheden in beeldend onderwijs en onderwijs in kunst en cultuur plaatsvindt.
 • Het op initiatief van het bestuur, dan wel op verzoek van de leden of derden, organiseren van voorlichtings- en scholingsbijeenkomsten.
 • Het uitgeven of doen uitgeven van een periodiek met informatie voor de doelgroep werkzaam in de onderwijssectoren en daar buiten, dit betreft met name het tijdschrift Kunstzone, tijdschrift voor kunst en cultuur in het onderwijs.
 • Het uitgeven of doen uitgeven van voorlichtings- en scholingsmateriaal.
 • Het digitaal verspreiden van informatie.
 • Het aangaan van collectieve arbeidsovereenkomsten in de sectoren waar de beroepsgroep vertegenwoordigd is.
 • Alle andere wettige middelen die het bereiken van het doel bevorderen. En alles wat met bovenstaande verband houdt, dit alles in de meest ruime zin van het woord.

Wij benadrukken dat u erop moet kunnen vertrouwen dat wij zorgvuldig en veilig met uw persoonsgegevens omgaan. Wij zijn ons hiervan bewust en zorgen dat de privacy gewaarborgd blijft onder meer door maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging, dataminimalisatie en transparantie.

In dit beleid beschrijven wij welke (categorieën van) persoonsgegevens wij van u verzamelen en verwerken, voor welke doeleinden wij deze gegevens verzamelen en verwerken, hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan en welke rechten in dat kader aan u toekomen.

2. Welke persoonsgegevens verzamelen en verwerken wij?

Een persoonsgegeven is ieder gegeven, dat een natuurlijk persoon (direct of indirect) kan identificeren. Een persoonsgegeven kan een naam of telefoonnummer, maar bijvoorbeeld ook een geboortedatum of e-mailadres zijn.
Wij gebruiken uw persoonsgegevens zodat wij invulling en uitvoering kunnen geven aan de doelstellingen zoals in de statuten beschreven. Wij doen dit namens en ten behoeve van de bij ons aangesloten leden. Deze leden verstrekken op ons verzoek daarom een aantal persoonsgegevens die wij nodig hebben voor het realiseren van onze statutaire doelstellingen.
Het gaat dan om persoonsgegevens van leden die a. in loondienst zijn en b. vallen onder cao's waarvoor VONKC namens de leden onderhandelingen voert met werkgevers(organisaties).
Wij vragen uitsluitend categorieën van persoonsgegevens op die noodzakelijk zijn om invulling te geven aan onze (statutaire) doelstellingen.

Van onze leden ontvangen we de volgende gegevens:

 • Voorletter(s) / Voornaam
 • Achternaam
 • Straatnaam en huisnummer
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Naam school / instelling
 • Straatnaam en huisnummer school / instelling
 • Postcode school / instelling
 • Plaats school / instelling
 • Schooltype
 • Vakken
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IBAN
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt middels telefonisch contact of in correspondentie.

3. Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen en verwerken de voornoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

1. Het voeren van een ledenadministratie van en ten behoeve van het realiseren van de voornoemde statutaire doelstellingen van VONKC.
2. Voor elektronische en schriftelijke communicatie met onze leden in de breedste zin van het woord, waarbij het onder meer gaat om u:

 • op de hoogte te kunnen houden van de vorderingen van het overleg met uw werkgever over een nieuw sociaal plan;
 • te benaderen inzake een peiling van de meningen die leven onder de leden over arbeidsvoorwaardelijke/cao-gerelateerde zaken en/of vakinhoudelijke zaken;
 • uit te kunnen nodigen om deel te nemen aan een bijeenkomst in uw school/instelling waarin de werknemersorganisaties het sociaal plan toelichten;
 • te raadplegen over een akkoord voor een bepaalde arbeidsvoorwaardelijke regeling met uw werkgever (zoals een overdrachtsregeling of een generatieregeling);
 • uit te kunnen nodigen om deel te nemen als VONKC en/of de andere werknemersorganisaties in uw instelling een informatiebijeenkomst organiseren met betrekking tot uw cao;
 • te benaderen wanneer er verkiezingen voor de ondernemingsraad zijn in de organisatie waarin u werkzaam bent;
 • uit te nodigen voor een stemming door de leden over een bereikt cao-onderhandelaarsakkoord;
 • te informeren over ontwikkelingen in uw sector of organisatie in de breedste zin van het woord, zolang het betrekking heeft op het behartigen van collectieve belangen;
 • onze nieuwsbrief toe te zenden;
 • te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • te informeren over wijzigingen van onze diensten.

U heeft het recht uw persoonsgegevens uit ons bestand te laten verwijderen. Op dat moment kunnen wij u niet meer informeren over de ontwikkelingen in uw sector of uw instelling op het gebied van collectieve arbeidsvoorwaarden, OR-verkiezingen en sociaal plannen. U kunt op dat moment ook niet langer langs die weg invloed uitoefenen op het sociaal plan dat op u van toepassing is en geen uitnodiging ontvangen voor bijeenkomsten over de cao of OR-verkiezingen in uw instelling. Tevens kunnen wij u niet meer uitnodigen voor verenigingsactiviteiten zoals de Algemene ledenvergadering en studiedagen.

4. Wat zijn de grondslagen voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Wij waarborgen dat uw persoonsgegevens uitsluitend op rechtmatige gronden worden verwerkt. Er kunnen meerdere van de volgende verwerkingsgrondslagen van toepassing zijn:

1. Bij uw aanmelding als lid van een beroepsvereniging of in uw (digitale) contact ons heeft u toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens door VONKC;
2. De verwerking van uw persoonsgegevens door ons is noodzakelijk ter uitvoering van de lidmaatschapsrechten en -verplichtingen die u als lid van de beroepsvereniging heeft.
3. Tot slot kunnen wij uw gegevens ook verwerken met het oog op gerechtvaardigde belangen van de VONKC en haar leden waaronder in ieder geval moet worden begrepen de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn met het oog op het kunnen realiseren van onze statutaire doelstellingen (zie paragraaf 1) alsmede de doelstellingen van onze leden.

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming die is gebaseerd op persoonsgegevens of met toepassing van profilering.

5. Met wie delen wij persoonsgegevens?

Wij gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en verstrekken deze gegevens aan derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze doeleinden en om te voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen.
Met organisaties/bedrijven/instellingen die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkers-overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. VONKC blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

6. Bewaartermijnen

VONKC bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

7. Beveiliging van persoonsgegevens

VONKC neemt de bescherming van uw gegevens serieus en heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of een andere vorm van onrechtmatige verwerking.

8. Wijzigingen in ons privacybeleid

We kunnen dit privacy beleid van tijd tot tijd wijzigen. Wij informeren de bij VONKC aangesloten leden hierover en plaatsen een actueel privacy statement op onze site.

9. Uw rechten

U heeft het recht ons te verzoeken om:

 • inzage te geven in uw persoonsgegevens;
 • uw persoonsgegevens te laten aanvullen, corrigeren of verwijderen;
 • uw persoonsgegevens te beperken; en/of
 • uw persoonsgegevens door te geven aan u of aan een derde;
 • indien en voor zover wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming heeft u te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken;
  tot slot heeft u het recht om tegen bepaalde van onze verwerkingsactiviteiten bezwaar aan te tekenen.

Om er zeker van te zijn dat een van bovenstaande verzoeken door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Deze rechten zijn niet absoluut. Wij zullen uw verzoek beoordelen conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij zullen u zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen een maand na ontvangst van uw verzoek, informatie verstrekken over de acties die wij hebben ondernomen naar aanleiding van uw verzoek. Deze termijn kunnen wij met twee maanden verlengen in verband met de complexiteit van uw verzoek of het aantal verzoeken dat wij krijgen. We zullen u in dat geval informeren.

U heeft op elk moment het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

10. Cookies, of vergelijkbare technieken.

VONKC gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. VONKC respecteert de privacy van alle leden en gebruikers van onze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van VONKC. U dient zich ervan bewust te zijn dat VONKC niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites, die via een link op onze website bereikbaar zijn. Wij raden u aan bij het via onze website benaderen van websites van derden, telkens het privacy statement en de disclaimer van die andere website te raadplegen. U kunt zien dat u niet meer op onze website bent als de URL is gewijzigd.

11. Contact

Indien u vragen heeft over dit privacy statement kunt u contact met ons opnemen via info@vonkc.nl

Wij benadrukken dat u erop moet kunnen vertrouwen dat wij zorgvuldig en veilig met uw persoonsgegevens omgaan. Wij zijn ons hiervan bewust en zorgen dat de privacy gewaarborgd blijft onder meer door maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging, dataminimalisatie en transparantie.

In dit beleid beschrijven wij welke (categorieën van) persoonsgegevens wij van u verzamelen en verwerken, voor welke doeleinden wij deze gegevens verzamelen en verwerken, hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan en welke rechten in dat kader aan u toekomen.