mintgroen-glasmozaïek-spiegel

Update traject curriculum herziening

Een rijke, wetenschappelijk onderbouwde verdieping voor curriculumbijstelling

Op 3 november is de Tweede Kamer bijgepraat door de Wetenschappelijke Curriculumcommissie over de uitgebrachte tussenadviezen. Voorafgaand daaraan stuurde Minister Slob een brief, om aan te geven hoe er opvolging is gegeven aan de tussenadviezen van de Wetenschappelijke Curriculumcommissie over de werkopdrachten aan SLO.

De adviezen van de Wetenschappelijke Curriculumcommissie gaan over het actualiseren van het curriculum in zijn geheel en over de concept werkopdrachten aan de SLO.
De oorspronkelijke werkopdrachten werden door de commissie afdoende geacht, wel waren enkele aanscherpingen nodig. De Minister geeft in zijn brief beknopt aan op welke manier de aanbevelingen zijn overgenomen in de bijgestelde werkopdrachten ten aanzien van:

 • een richtinggevende rationale;
 • doelformuleringen in de kerndoelen;
 • een gemeenschappelijke architectuur voor de examenprogramma's van ieder schoolvak voor vmbo, havo en vwo;
  een beoordelingskader kansengelijkheid;
 • ontwerpruimte;
 • weging voorstellen Curriculum.nu.

De Wetenschappelijke Curriculumcommissie richt zich nu op het vierde tussenadvies, over de wijze waarop het curriculum in de toekomst systematisch kan worden bijgesteld. Ook levert de commissie dit najaar nog een verdiepende studie op over samenhang en vaardigheden. Zie de Factsheet Wetenschappelijke Curriculumcommissie en voor een terugblik ons eerdere bericht over de adviezen van de Wetenschappelijk Curriculumcommissie.

Vervolgproces kerndoelen en examenprogramma's

De Tweede Kamer heeft de werkopdrachten aan de SLO op 25 november niet-controversieel verklaard. Voor het bijstellen van de urgente examenprogramma's zijn nu SLO, leraren en vakexperts aan zet. Zij kunnen dit echter niet alleen. De beroeps- en vakverenigingen kunnen subsidie aanvragen voor activiteiten ter versterking van

 • de kwaliteit van toekomstige onderwijsdoelen;
 • communicatie binnen en met de beroepsgroep, onder andere om gericht feedback op te halen

De kunstvakken komen nog niet aan bod in de eerste tranche bijstelling examenprogramma's. Maar heeft VONKC zich al wel kunnen aanmelden voor de subsidie.

Van start voor de kunstvakken

 • Het bijstellen van de kerndoelen voor negen leergebieden waaronder Kunst&Cultuur gaat van start (werkopdracht aan SLO i.v.m. kerndoelentraject);
 • Er zullen verkenningen van vakken in de bovenbouw plaatsvinden, waaronder de verkenning van de vakstructuur Kunst & Cultuur.

In het algemeen over de bijstelling van de huidige examenprogramma's

Deze worden bijgesteld op basis van in elk geval (pagina 4 werkopdracht aan SLO i.v.m. examenprogramma's):

A. de startnotities van de vakgebieden ontwikkeld door SLO,
B. de opbrengsten van Curriculum.nu, rekening houdend met de aanbevelingen van de wetenschappelijke curriculumcommissie ten aanzien van de opbrengsten van Curriculum.nu,
C. de huidige examenprogramma's vmbo, havo en vwo;
D. de verkenning over de kennis, vaardigheden, inzichten en houdingen die nodig zijn ten behoeve van de aansluiting op het vervolgonderwijs;
E. verkenningen of evaluaties ten behoeve van (clusters van) vakken in de bovenbouw, waaronder de verkenningen van de vakstructuur rekenen-wiskunde, Kunst & Cultuur, het Europees referentiekader en de evaluatie van het referentiekader taal en rekenen;
F. de (bijgestelde) adviezen van de vakverenigingen;
G. voor zover mogelijk en indien tijdig gereed, de concept-kerndoelen po en onderbouw vo.