mintgroen-glasmozaïek-spiegel

Derde tussenadvies Curriculumcommissie: over de examenprogramma’s

En, hoe loopt het verdere politieke traject?

De Wetenschappelijke Curriculumcommissie heeft haar derde tussenadvies aangeboden aan minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media). Het advies gaat over de bijstelling van de examenprogramma’s voor het voortgezet onderwijs. Ook heeft de commissie een studie over kansengelijkheid opgeleverd, waarna in september nog een studie volgt over samenhang en vaardigheden. De Minister heeft het tussenadvies op 9 juli 2021 aangeboden aan de Tweede Kamer.

Examenprogramma’s in perspectief

In dit derde advies wordt het belang van een beter doordachte aanpak bij de herziening van examenprogramma’s bepleit. Ook zouden examenprogramma’s beter moeten kunnen aansluiten bij een breed en gevarieerd curriculum in de bovenbouw. De commissie bepleit ook dat scholen de ruimte nemen voor een grotere diversiteit aan onderwijsaanbod. Dit komt gelijke kansen voor alle leerlingen ten goede. De commissie is van mening dat het schoolexamen een prominentere plaats kan krijgen binnen het huidig examenstelsel. Dit komt de kwaliteit van het onderwijs en de toetsing ten goede en biedt ruimte voor een grotere inbreng van leraren en scholen. Niet alle examenprogramma’s behoeven een even grote bijstelling.

Politieke traject

De leden van de Vaste Kamercommissie van OCW stelden schriftelijke vragen aan de minister Slob. Hij beantwoordde deze in dit Kamerstuk.

Minister Slob van OCW informeerde met deze Aanbiedingsbrief de Tweede Kamer over de lopende trajecten voor de bijstelling van het curriculum en het derde tussenadvies van de wetenschappelijke Curriculumcommissie. In de brief gaat hij in op:

  • Het belang van bijstelling van het curriculum;
  • Curriculum.nu is een afgerond traject;
  • Minder complexe en gefaseerde werkwijze in bovenbouw vo;
  • Samenhangende aanpak kerndoelen po en onderbouw vo;
  • Versterkte nadruk op basisvaardigheden, nu en in de toekomst

Tot slot vraagt de Minister de Kamer, naast het oppakken van de door de Kamer gewenste urgente zaken, hem op korte termijn de ruimte geven om een aanpak vorm te geven voor het bijstellen van de kerndoelen.

Na de politieke besluitvorming zal SLO (Stichting Leerplanontwikkeling) in opdracht van de Minister van OCW de bijstelling van het curriculum ter hand nemen.

Nu gaat de Wetenschappelijke Curriculumcommissie aan de slag met een volgende vraag: hoe te komen tot een vaste cyclus van actualisering van het curriculum in het primair- en voortgezet onderwijs?

Meer weten?

Korte podcasts

  • Toelichting op de belangrijkste punten van het derde advies door Commissievoorzitter Roel Kuiper)
  • Over de achtergrond van de commissie (door Roel Kuiper en commissielid Nienke Nieveen)

Beide podcasts op de site van de commissie

Tussenadviezen 1 en 2

Eerder adviseerde de Curriculumcommissie over de voorstellen van Curriculum.nu en over de bijstelling kerndoelen voor het primair onderwijs en de onderbouw voortgezet onderwijs. Zie dit bericht op onze site. De commissie wees op het belang van een rationale, een samenhangend denkkader dat ondersteunt bij het aanpassen van het curriculum.