Glas ringen

Nader inzoomen op de PTA's voor in het komende schooljaar

Stel op basis van het examenprogramma van jouw kunstvak het PTA samen

VONKC adviseert op dit moment géén concessies doen voor de inhoud van het PTA in verband met Coronaomstandigheden. Kijk pas opnieuw naar het PTA wanneer eventuele toekomstige Coronamaatregelen van de overheid daartoe aanleiding geven. Kijk ook bij LKCA naar de FAQ over Corona en culturele activiteiten voor CKV.

Het PTA heeft twee functies

  1. De school informeert leerlingen en ook ouders/verzorgers, docenten en directie over de inhoud, vorm, weging etc. van het schoolexamen. Het PTA dient daarom voor leerlingen zo leesbaar en helder mogelijk te zijn.
  2. De school verantwoordt met het PTA de inrichting van het schoolexamen aan de inspectie.

Doe je voordeel met de handreikingen over PTA's CKV op de SLO-site

Welke onderdelen bevat een PTA CKV?

Bij het samenstellen van een PTA worden keuzes gemaakt vanuit een duidelijke visie op toetsing en schoolexaminering. Lees hier meer bij SLO:

Aanvullende overwegingen en inspiratie voor het PTA in havo/vwo

Het PTA voor Kunst (algemeen)

Het huidige examenprogramma Kunst (algemeen) en de handreiking stammen uit 2006/2007. Op dit moment worden de accenten en specificaties van de onderwerpen in de syllabus geactualiseerd.

SLO Handreikingen schoolexamens overige kunstvakken

Ook hiervoor geldt dat het huidige examenprogramma en de handreikingen van 2006/2007 zijn. Voor de Beeldende vorming, Drama, Dans (vmbo) en TeHaTex (havo/vwo) zijn ook gespreksleidraden in ontwikkeling.

Checklisten en handreikingen voor de examens van de VO-raad

Scholen hebben de belangrijke verantwoordelijkheid te zorgen voor een goede, procedureel zuivere organisatie van de school- en centrale examens, zodat leerlingen een diploma kunnen halen waarvan de waarde buiten discussie staat.

Kwaliteitsborging schoolexaminering

De sector voortgezet onderwijs werkt aan de verdere versterking van de kwaliteitsborging schoolexamens door middel van de negen actielijnen. Met het vervallen van het centraal examen in 2020 is er extra nadruk komen te liggen op deze versterking.
De actielijnen worden deels door de VO-raad en deels op de scholen zelf uitgevoerd. Voor scholen is ondersteuning vanuit de VO-raad beschikbaar bij de uitvoering ervan.

De SE's op jouw school

Voor jou als vo-docent is het ook goed om te weten waar je de checklist PTA (en nog veel meer) kunt vinden. Klik hier