Gezicht borduursel

Veldraadpleging conceptsyllabi beeldende vakken havo en vwo 2022

Vanaf 2022 geldt voor het examen havo een meerjarig thema Kunst en leven dat gelijk is aan het thema van het vwo-examen. Hiermee komt het CvTE tegemoet aan een regelmatig uitgesproken wens van docenten.

Achtergrond havo

De syllabus Beeldende vakken havo, syllabus centraal examen 2022 is herzien. De grootste verandering betreft de aanwijzing van het examenthema. Tot op heden gold voor het centraal examen tekenen, handvaardigheid en textiele vormgeving havo een jaarlijks wisselend thema dat aan het begin van elk schooljaar bekend werd gemaakt. Vanaf 2022 zal er sprake zijn van een meerjarig thema: Kunst en Leven.

conceptsyllabus beeldend havo 2022

Achtergrond vwo

Vanaf examenjaar 2022 is Kunst en leven ook het thema voor het centraal schriftelijk examen (CSE) tekenen, handvaardigheid, textiele vormgeving vwo. Dit thema is uitgewerkt in de conceptsyllabus beeldende vakken vwo 2022 en is gekozen voor meerdere examenjaren.

conceptsyllabus beeldend vwo 2022

Overzichtelijker uitwerking in de syllabus vwo

De uitgangspunten voor de uitwerking van het thema Kunst en leven voor het CSE zijn deels anders dan die voor het huidige vwo-thema Voorbeeldig. Er is voor het nieuwe thema Kunst en leven gekozen voor een uitwerking in een lopende tekst. Dit betekent dat er niet meer wordt gewerkt met een selectie van teksten of tekstfragmenten uit bestaande literatuur. Voor het nieuwe thema heeft één auteur de teksten 'op maat' geschreven. Met de veranderingen hopen we tegemoet te komen aan de wens van docenten om de syllabus overzichtelijker te maken.

Veldraadpleging

Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) raadpleegt docenten tekenen, handvaardigheid en textiele vormgeving over de:

via een digitale enquête. Deze staat open tot en met vrijdag 24 april. Scholen hebben hierover op 3 april bericht ontvangen.

De resultaten van de veldraadpleging worden meegenomen bij de totstandkoming van de definitieve syllabus beeldende vakken havo 2022.