Gevel leidse schouwbrug

Vacature voor docent Drama VMBO – lid vaststellingscommissie

Wil je meewerken aan de kwaliteit van de centrale examens?

Per 1 augustus 2022 ontstaat in de vaststellingscommissie Drama VMBO van het College voor Toetsen en Examens een vacature voor een lid. Deze vacature kan op voordracht van de VONKC ingevuld kan worden en de taakomvang is circa 75 klokuren op jaarbasis.

College voor Toetsen en Examens (CvTE)

Diploma’s in Nederland zijn voor een belangrijk deel gebaseerd op landelijke, centrale examens. Het is dan ook belangrijk dat vervolgopleidingen en werkgevers erop kunnen vertrouwen dat die diploma’s goede centrale examens en toetsen als basis hebben. Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) zorgt daarvoor. Het heeft verschillende examens en toetsen onder zijn hoede waaronder de centrale examens vo.

Het CvTE heeft drie hoofdtaken als regisseur van de centrale examens vmbo, havo en vwo

 • het vaststellen van de centrale examens;
 • het specificeren van de exameneisen in syllabi voor het centraal examen;
 • het verder ontwikkelen van de centrale examens.

Onder het College functioneren een bureau, syllabuscommissies en vaststellingscommissies.

Gevraagd!

We zijn op zoek naar een lid die zich gaat bezighouden met het:

 • beoordelen van examenopgaven en vaststellen van de centrale examens voor het vak drama vmbo;
 • adviseren over de normering van de centrale examens van het vak drama vmbo;
 • meedenken over de constructieopdracht aan Cito voor de centrale examens van het vak drama vmbo.

Een kandidaat voor de vacature voor lid van de vaststellingscommissie drama:

 • is bevoegd voor het geven van onderwijs in het vak drama vmbo;
 • beschikt over een goede vakkennis en –vaardigheid op het gebied van het vak drama vmbo;
 • heeft (recente) ervaring met het geven van onderwijs in het vak drama in examenklassen in het vmbo;
 • Strekt tot aanbeveling: deskundigheid op het gebied van examinering en toetsing.
 • Is (of wordt) lid van VONKC.

Leden van vaststellingscommissies moeten hun werk vrij kunnen doen, zonder vast te zitten aan een bepaald standpunt of positie. Daarom kan het lidmaatschap van een vaststellingscommissie in ieder geval niet samen gaan met

 • het auteurschap van een les- en/of onderwijsmethode;
 • het lidmaatschap van de constructiegroep van Cito (of pas zijn geweest);
 • het voorzitter- of lidmaatschap van het bestuur van een vakinhoudelijke vereniging.

Bij andere nevenactiviteiten zal door het CvTE de afweging gemaakt worden of die het onafhankelijk functioneren als lid van de vaststellingscommissie in de weg kunnen staan.

Meer informatie

Informatie over het College voor Toetsen en Examens en de taken van een vaststellingscommissie vindt u op www.cvte.nl. Nadere inlichtingen over het werk van een lid van een vaststellingscommissie kunt u krijgen bij mevrouw Anja Mallegrom of 06 15 95 17 76.

Taakvergoeding en rechtspositie

Voor het uitvoeren van het werk in een vaststellingcommissie wordt een taakvergoeding beschikbaar gesteld op grond van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies en het Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies.
Over het algemeen blijven de leden van een vaststellingscommissie in dienst bij hun werkgever en wordt het commissielid door de werkgever vrijgesteld van diens werkzaamheden in de aangegeven taakomvang van werkzaamheden voor het College voor Toetsen en Examens. De werkgever ontvangt hiervoor de vergoeding.
Als van een vrijstelling voor de werkzaamheden voor de commissie geen sprake is, keert het College voor Toetsen en Examens de vergoeding (privé of zakelijk) aan het lid uit.
Meer informatie over de benoeming kunt u krijgen/opvragen bij mevrouw S. Schoonheim of 030 23 06 060.

Ben jij docent Drama in het vmbo en heb je interesse?

VONKC ontvangt graag uiterlijk zondag 29 mei 2022 jouw sollicitatie bestaande uit een motivatie en een beknopt curriculum vitae via info@vonkc.nl t.a.v. Anne Bos, voorzitter VONKC.