Slingerbeweging 2

Vacature: lid VMBO vaststellings-commissie DANS

Per 1 augustus 2021 ontstaat in de vaststellingscommissies van het College voor Toetsen en Examens de volgende vacature, die op voordracht van de VONKC ingevuld kan worden:

Lid vaststellingscommissie DANS vmbo (ca. 53 klokuren*)

Het College voor Toetsen en Examens verzoekt VONKC om een nieuw lid voor te dragen voor deze vacature.

Taakomschrijving

  • beoordelen van examenopgaven en vaststellen van de centrale examens voor het vak dans vmbo;
  • adviseren over de normering van de centrale examens van het vak dans vmbo;
  • meedenken over de constructieopdracht aan Cito voor de centrale examens van het vak dans vmbo.

Een kandidaat voor de vacature voor lid van een vaststellingscommissie

  • is bevoegd voor het geven van onderwijs in het vak dans vmbo;
  • beschikt over een goede vakkennis en -vaardigheid op het gebied van het vak dans vmbo;
  • heeft (recente) ervaring met het geven van onderwijs in het vak dans in examenklassen in het vmbo;
  • is (of wordt) lid van VONKC.

Strekt tot aanbeveling: deskundigheid op het gebied van examinering en toetsing.

Nadere toelichting

Leden van vaststellingscommissies moeten hun werk vrij kunnen doen, zonder vast te zitten aan een bepaald standpunt of positie. Daarom kan het lidmaatschap van een vaststellingscommissie niet samen gaan met

  • het auteurschap van een les- en/of onderwijsmethode;
  • het lidmaatschap van de constructiegroep van Cito (of pas zijn geweest);
  • het voorzitter- of lidmaatschap van het bestuur van een vakinhoudelijke vereniging.

Informatie over het College voor Toetsen en Examens en de taken van een vaststellingscommissie vindt u op www.cvte.nl. Nadere inlichtingen over het werk van een lid van een vaststellingscommissie kunt u krijgen bij de heer André Coenders via 06 13 35 8179 of a.coenders@cvte.nl.

Taakvergoeding en rechtspositie

Voor het uitvoeren van het werk in een vaststellingcommissie wordt een taakvergoeding beschikbaar gesteld op grond van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies en het Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies.

Over het algemeen blijven de leden van een vaststellingscommissie in dienst bij hun werkgever en wordt het commissielid door de werkgever vrijgesteld van diens werkzaamheden in de aangegeven taakomvang van werkzaamheden voor het College voor Toetsen en Examens. De werkgever ontvangt hiervoor de vergoeding.

Als van een vrijstelling voor de werkzaamheden voor de commissie geen sprake is, keert het College voor Toetsen en Examens de vergoeding (privé of zakelijk) aan het lid uit.

Ben jij docent DANS in het vmbo en heb je interesse?

Meer informatie over de benoeming kunt u krijgen/opvragen bij mevrouw. S. Schoonheim, via 030 23 06 060.

VONKC ontvangt graag uiterlijk zondag 14 februari 2021 jouw sollicitatie bestaande uit een motivatie en een beknopt curriculum vitae via info@vonkc.nl t.a.v. Anne Bos, voorzitter VONKC.