Ogen toekomst

Onderwijs-bevoegdheden

Bevoegdhedenstelsel

Het bevoegdhedenstelsel bepaalt aan welke groepen leerlingen een leraar les mag geven na de opleiding. In 2018 heeft de Onderwijsraad de minister geadviseerd om de bevoegdheden en het opleiden van leraren in het po, vo en mbo ingrijpend te wijzigen. De commissie Onderwijsbevoegdheden (commissie Zevenbergen) zal in opdracht van het kabinet advies uitbrengen over aanpassing van het bevoegdhedenstelsel. In december wordt het eerste richtinggevende verslag verwacht. Een brede consultatie, zie de tijdlijn, gaat daaraan vooraf.

Jouw stem telt!

Werk jij in het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs of het (voortgezet) speciaal onderwijs? Dan nodigt de commissie Onderwijsbevoegdheden jou uit mee te denken! Op 27 oktober van 16:00-17:00 uur en op 30 oktober van 15:00-16:00 uur. Meer informatie

Kunstvakken en de commissie Onderwijsbevoegdheden

VONKC heeft een dossier over de bevoegdheden met een lange geschiedenis (Bachelor-Master structuur). De kunstvakken hebben net als LO een ongegradeerde Bachelor. Wat VONKC betreft een onwenselijke situatie. Er is hierdoor bijvoorbeeld geen masteropleiding die kunstdocenten goed voorbereid op het huidige eerstegraads gebied. In goed overleg met de opleiders (KVDO) en de collega's van muziek (VLS) staan we in contact met de commissies Zevenbergen. Met het oog op de toekomst bespreken we de materie en zoeken we samen naar oplossingen waarbij de bevoegdheden voor de kunstvakken binnen het bevoegdhedenstelsel vergelijkbaar met en gelijkwaardig zijn aan die van andere schoolvakken.

Gehouden enquête Onderwijsbevoegdheden

Door de gezamenlijke onderwijsbonden (o.a. FvOv, CNV Onderwijs en AOb) is deze zomer een landelijke enquête gehouden over onderwijsbevoegdheden in het algemeen. Ruim 14.000 leraren vulden deze in. De belangrijkste uitkomst was: grote stelselherziening onnodig, verbeteringen mogelijk. Wel constateren leraren duidelijke knelpunten in het stelsel bij drie specifieke groepen: groep 1 en 2 in het primair onderwijs, het speciaal onderwijs en het praktijkgerichte onderwijs in het vmbo en mbo.

Kunstvakken en de enquête

1 á 2 procent van het totaal aan invullers gaf aan een lerarenopleiding kunstvakken te hebben gedaan (onze dank voor het invullen!).

VO: Van de invullers voortgezet onderwijs was 3 procent opgeleid in een kunstvak. In het rapport staan geen specifieke opmerkingen over de kunstvakken in het VO.
Er staat wél dit in over het PO: Driekwart van de respondenten vindt dat er een vakleerkracht moet komen voor de kunstvakken in het PO. Dat is heel wezenlijk voor de kwaliteit van de kunstvakken!
SO en MBO: Ook daarover zijn lezenswaardige opmerkingen gemaakt. In het V(SO) wordt door groepsleerkrachten veel belang gehecht aan de inzet van vakleerkrachten. In het MBO is gekeken naar de gewenstheid van brede bevoegdheden versus differentiatie.