Wanted nieuwe collegas

Maatregelen met kwetsbare gevolgen in noodplan gemeente Utrecht

Met de groei van de stad zijn de Utrechtse lerarentekorten, net als in andere grote steden, hard opgelopen. Om dat op te lossen vraagt de stad ruim 15 miljoen euro van het rijk. Volgens het Actieplan 'Utrecht Leert' moet dat geld worden ingezet voor begeleiding van starters en het werven van zij-instromers via leerwerkplekken. Daarnaast moet er nagedacht worden over slimme manieren voor vervanging en moet er flexibeler worden omgegaan met de verplichte onderwijstijd. Ook willen schoolbesturen af kunnen wijken van het bevoegdhedenstelsel: er moeten onbevoegden voor de klas kunnen staan, zoals leraarondersteuners, onderwijsassistenten, gastdocenten, sportcoaches of er vindt opvang plaats in plaats van lesgeven.

FvOv/VONKC ziet risico's bij de inzet van onbevoegden

Hoewel het plan goede maatregelen bevat, zoals begeleiding van starters en structurele investering in werving van belangstellenden voor het onderwijs, zien we ook veel risico's in dit plan:

  • De inzet van onbevoegden ondermijnt vooral de kwaliteit en de professionaliteit die verwacht mogen worden van bevoegde leraren;
  • Ook het structureel inzetten van externe krachten zoals sporttrainers voor bewegingsonderwijs en kunstenaars voor kunst- en cultuurlessen doet leerlingen tekort en is in strijd met de bevoegdheidsregels;
  • Met het inzetten van onbevoegden wordt de sociale en fysieke veiligheid en de aansprakelijkheid onvoldoende geborgd.

Inzet externe onbevoegden is niet nodig

Als vertegenwoordiger van verschillende vakverenigingen willen de VLS, VONKC en de KVLO benadrukken dat inzet van externe onbevoegden helemaal niet nodig is. Er is geen lerarentekort bij de kunstvakken en het bewegingsonderwijs.
Extra positief aan de inzet van bevoegde vakleerkrachten is dat de werkdruk bij groepsleerkrachten erdoor vermindert.

Geen ad hoc maar structurele oplossingen voor het lerarentekort

Het structureel inzetten van onbevoegden is volgens de FvOv daarom zeer ongewenst: (vak)leraar zijn is een beroep, een ambacht, dat is in deze tijd des te meer gebleken. Daar kun je geen ouders, opvang of onbevoegden voor inzetten. Dat doet de leerlingen tekort, is slecht voor de kwaliteit van het onderwijs en gaat ook ten koste van het aanzien en de aantrekkelijkheid van het beroep leraar. Dat is wat we vooral niet willen!

De FvOv/VONKC pleit voor structurele mogelijkheden voor het oplossen van tekort, niet voor ad hoc-maatregelen en experimenteren met kinderen en de kwaliteit van het onderwijs!

Lees ook ons eerdere bericht

Fvovlogo breed
Logo
Logo
VLS logo