Gevel leidse schouwbrug

Voor syllabuscommissie drama vmbo-gt: kandidaat gevraagd!

Beste collega's theater in het VMBO,

Onder voorbehoud start er in juni 2021 een traject voor de aanpassing van de syllabus voor het centraal examen drama vmbo-gt. Het doel van het traject is het actualiseren van de specificatie van de globale eindtermen waarbij de begrippenlijst wordt herzien.

Ondanks het feit dat de definitieve beslissing over dit traject in mei wordt genomen, willen we de voorbereidingen vast treffen. Bij een positief besluit zal namelijk nog voor de zomervakantie een eerste bijeenkomst met de commissie plaatsvinden. Om die reden vragen we jullie nu vast om te solliciteren als lid voor de syllabuscommissie. Mocht eind mei besloten worden dat het traject niet gestart kan worden, zal het hele traject komen te vervallen.

Voor de bemensing van de syllabuscommissie zoekt VONKC een docent drama uit het vmbo, die wil fungeren als:

Lid syllabuscommissie drama vmbo

De kandidaat dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • Beschikt over een goede vakkennis, onder meer blijkend uit een lesbevoegdheid voor de doelgroep;
  • Heeft ervaring met en geeft les aan eindexamenkandidaten in het betreffende vak en onderwijstype;
  • Is geen auteur of lid van een team van auteurs van een les- en/of onderwijsmethode;
  • Is geen lid van de constructiegroep van Cito of is recentelijk geen lid van de constructiegroep geweest;
  • Is geen lid van de vaststellingscommissie van het CvTE of is recentelijk geen lid van de vaststellingscommissie geweest;
  • Is (of wordt voorafgaand aan de sollicitatieprocedure) lid van VONKC.

Taakomschrijving
Meedenken, adviseren en meebeslissen over de actualisatie van de specificatie en herziening van de begrippenlijst.

Voor dit werk is een taakvergoeding beschikbaar

De taakvergoeding vindt plaats in de vorm van vacaties. Een vacatie is een vergoeding voor een dagdeel en bedraagt €170. Per vergadering worden twee dagdelen vergoed, een dagdeel voor de vergadering zelf, een dagdeel voor de voorbereiding. De verwachting is dat de syllabuscommissie maximaal drie keer bij elkaar komt.
De tijdstippen voor de vergaderingen zijn nog niet bekend, maar worden in onderling overleg vastgelegd zodra de commissie compleet is en er definitief akkoord is om het traject te starten. Het streven is om de eerste bijeenkomst met de syllabuscommissie in de week van 28 juni 2021 te laten plaatsvinden. Het is de bedoeling het traject in april 2022 af te ronden.

Meer weten?

Nadere inlichtingen over het werk van de syllabuscommissie kun je inwinnen bij Anja Mallegrom, clustermanager kunstvakken bij het College voor Toetsen en Examens, tel: 030-2840700 of a.mallegrom@cvte.nl.

Reactietermijn

VONKC ontvangt jouw motivatie en een beknopt curriculum vitae graag zo spoedig mogelijk maar uiterlijk op woensdag 2 juni 2021 tegemoet.

We zien je sollicitatie graag tegemoet via info@vonkc.nl.

Met vriendelijke groet,
Anne Bos, voorzitter VONKC
Tineke Ubbels, bestuurslid VONKC theater