Oog voor kunst en cultuur

De rol van cultuureducatie in het NPO

Medezeggenschapsraden alert op NPO en cultuureducatie

Na de zomer krijgen de schoolplannen en de NPO-plannen op de scholen voor po en vo een concretere uitwerking. LKCA stelde twee flyers samen om bijvoorbeeld medezeggenschapsraden te informeren en te ondersteunen bij het maken van gefundeerde keuzes voor deze plannen: met oog voor de positie en het belang van kunst en cultuur in het onderwijs!

Voor iedereen die beroepsmatig te maken heeft met cultuuronderwijs in het primair onderwijs is, door Sardes in opdracht van LKCA, ook deze handreiking (én inspiratie) ontwikkeld: De rol van cultuureducatie in het Nationaal Programma Onderwijs.

In de handreiking lees je redenen om cultuureducatie een stevige plek te geven in de programma’s die scholen samenstellen om de ontwikkeling van leerlingen tijdens en na corona te bevorderen. Dit zijn de hoofdlijnen:

  1. Inhoudelijke keuzes: welke interventies biedt de menukaart en welke daarvan passen het best bij cultuureducatie?
  2. Organisatorische keuzes en samenwerking: voor wie en met wie voert een school de interventies in?
  3. Succesvoorwaarden: onder welke voorwaarden moet het ingevoerd worden wil het effectief zijn?

De focus ligt steeds op de rol van cultuureducatie.

De handreiking is geschreven voor onder andere CmK-penvoerders, (educatie)medewerkers van culturele instellingen, directies, cultuurcoördinatoren en andere professionals die werken in of voor het primair onderwijs.

LKCA is de landelijke autoriteit op het gebied van cultuureducatie en cultuurparticipatie en zet zich in om kunst en cultuur in de breedste zin van het woord laagdrempelig beschikbaar te maken voor iedereen in heel Nederland. LKCA streeft er naar dat iedereen goede cultuureducatie krijgt (op school én in de vrije tijd) en dat iedereen kan meedoen aan culturele activiteiten.