Wapperende oranje blauwe repen

Brief onderwijsbonden aan Vaste Kamercommissie OCW

Houd meer rekening met onderwijspersoneel bij examenregeling 2022

De FvOv (waaronder VONKC), AOb, CNVO, het Platform VVVO en het Laks hebben op 17 december een gezamenlijke brief gestuurd aan de leden van de vaste kamercommissie OCW met betrekking tot de eindexamens 2022.

De tekst van de brief luidt als volgt:

Geachte leden van de Vaste Commissie,

Het mag duidelijk zijn dat voor zowel leerlingen als leraren dit cursusjaar een zeer lastig jaar is. De aanhoudende coronacrisis vraagt vanwege de besmettingsgolven en de daarmee gepaard gaande hectiek in de scholen het uiterste van leerlingen en het personeel. Daarbij komt nog eens de druk van de examens en het lerarentekort. We maken ons grote zorgen over deze lichting examenkandidaten, onze leerlingen. Dat betreft zowel hun welbevinden als de leerachterstanden.

Op 17 december is het besluit eindexamen voortgezet onderwijs 2022 naar de Kamer gestuurd. Dat er extra maatregelen moeten worden genomen ondersteunen we volledig. Iedereen ondersteunt een extra herkansing. Daarbij moet er een goede aansluiting met het vervolgonderwijs mogelijk zijn (met zo weinig mogelijk gevolgen voor het vervolgonderwijs).

We willen u meegeven dat ondergetekende organisaties echter zeer ontevreden zijn over de uitwerking van de maatregelen ten aanzien van de examens omdat in de huidige voorstellen weinig tot geen rekening is gehouden met het onderwijspersoneel. De correctiedruk in het eerste tijdvak is toegenomen doordat de uitslagdatum een week vervroegd is. Ook valt te verwachten dat door het wegvallen van de duimregeling er veel meer herkansingen gedaan zullen worden waardoor ook in de andere tijdvakken veel meer correctiewerk zal zijn.

Daarnaast willen we erop wijzen dat het verdere verloop van het schooljaar zeer onvoorspelbaar is. De recente Omikron-variant leidt tot onzekerheid en nieuwe varianten en besmettingsgolven zijn niet uit te sluiten. We willen dan ook een kanttekening plaatsen bij de voorgestelde maatregelen, het is niet uitgesloten dat er op een later moment toch nog een aanpassing van de regeling noodzakelijk is. Op voorhand sluiten we daarbij geen mogelijkheden uit.

Ook is het onbegrijpelijk dat op te veel scholen de ventilatie nog steeds niet op orde is. Goede ventilatie is een randvoorwaarde om de examens en de examenvoorbereiding zo veilig en goed mogelijk te laten verlopen. Het huidige beleid faalt en we verwachten daarom een krachtig actieplan van het ministerie om te zorgen dat dit de komende maanden wordt opgelost om niet met de kraan open hoeven te dweilen.

Hoewel leraren en leerlingen goed zijn betrokken bij de gesprekken over de te nemen maatregelen en we de complexiteit erkennen, zijn we op dit moment nog niet tevreden over de uitkomst. Er zullen wat ons betreft duidelijke afspraken moeten worden gemaakt over het zoveel mogelijk beperken van de extra werkdruk, over een heldere en adequate facilitering voor de extra werkzaamheden en eventuele alternatieven voor het doorwerken in de vakantie. We willen hierover in de komende weken in gesprek blijven met het ministerie.

Met vriendelijke groet,

AOb, CNVO, FvOv, Platform VVVO, Laks