Kleuren test

Bijeenkomst uitwerking testcorrectie kunst (algemeen) havo

Op dinsdag 21 mei 2019 zijn twintig kunst (algemeen) docenten uit heel het land bijeengekomen om samen het 'voorlopig correctievoorschrift' (cv) te bespreken, met als toehoorders de vaststellingscommissie van het College voor Toetsen en Examens (CvTE) en de toetsdeskundige van Cito.

Het doel van deze testcorrectie bijeenkomst is om, met behulp van daadwerkelijke antwoorden van examenkandidaten, nog voor de definitieve publicatie eventuele onduidelijkheden uit het cv te halen. Zodoende wordt er hopelijk nog een laatste, extra stapje gezet in een eerlijke en gelijke beoordeling van examenkandidaten.

De twintig docenten hebben in vijf groepen elk antwoord besproken op inhoud en formulering. Er kon worden aangegeven of het antwoord volgens hen juist is (A), of dat ze er moeite mee hebben (B), of zelfs een fout constateren (C). Elke groep maakte vervolgens aanbevelingen voor de vaststellingscommissie. Tijdens het plenaire deel werd er gediscussieerd over deze aanbevelingen. Er werd veel gesproken over op welke wijze deze mogelijke aanpassingen discussie en geschil met de tweede corrector voorkomt. 'Biedt de formulering genoeg ruimte en/of is het antwoord duidelijk genoeg omschreven voor de corrector.' Ook werd er zeer nauw gekeken naar de formulering van de antwoorden, waarbij de deelnemende docenten vanuit de gedachte van de leerling het antwoordmodel bekijken. 'Is het logisch zoals het nu staat genoteerd', 'wordt een leerling die het goed heeft geleerd, beloond voor zijn werk?' Het waren fijne inhoudelijke gesprekken, met af en toe een mooi statement als: 'Voor de orde in de samenleving, kunnen we 'dit' het beste weghalen'.

Aan het eind van de middag heeft de voorzitter van de vaststellingscommissie kunst (algemeen) van het CvTE, verteld op welke manier het centrale examen tot stand komt. Hij gaf aan dat het CvTE, met deze testcorrectie, ruimte wil bieden aan meer docenten om mee te denken over het cv. 'Soms blijkt er uit de examenbespreking dat wij als CvTE iets niet hebben opgenomen of over het hoofd hebben gezien, juist doordat we er zo ontzettend veel mee bezig zijn geweest.'

De bijeenkomst is door de deelnemende kunst (algemeen) docenten als zeer waarde- en zinvol ervaren! Er is door de docenten een oproep gedaan om deze werkwijze ook voor het vwo mogelijk te maken. Freya Martin, clustermanager taal & kunstvakken havo/vwo van het CvTE, heeft aangegeven dat dit ook zeer wenselijk is, maar dat deze constructie wel veel tijd in beslag neemt. Of het haalbaar is om de vaststellingscommissie tweemaal bijeen te laten komen in deze drukke tijd, is nog wel de vraag.

Met een 'goed gewerkt' gevoel, werd de zaal verlaten en nu is het aan de vaststellingscommissie om elk advies te bekijken en te beslissen hoe het definitieve correctievoorschrift eruitziet. Op woensdag 22 mei stond het definitieve correctievoorschrift vanaf 17.00 uur online!