Oranje blauw lamellen

Akkoord PO ondertekend - traject VO nog moeizaam

Update CAO's vanuit FvOv

De cao-onderhandelingen in het voortgezet onderwijs verlopen moeizaam

De cao vo is 1 januari jl afgelopen en hoewel deze stilzwijgend is verlengd tot eind 2022, moet er volgens de FvOv nu snel duidelijkheid komen over een aantal voor werknemers belangrijke speerpunten in de arbeidsvoorwaarden: werkdruk en loon.

In het Onderwijsakkoord heeft het kabinet structureel 300 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het verlagen van de werkdruk in het VO. Voorwaarde daarvoor is wel dat er (voor 15 juli a.s.) een cao afspraak ligt over de wijze van besteden van deze middelen. Anders worden deze middelen niet uitgekeerd.

De partijen (met de bonden FvOv, AOb en CNV aan werknemerszijde en de VO-raad aan werkgeverszijde) verschillen van inzicht over de wijze van besteden van dit geld. Jilles Veenstra, onderhandelaar namens de FvOv/VONKC:

'De VO-raad wil de besteding van de werkdrukmiddelen volledig in de teams laten bepalen. Wij zien dat werkdruk niet alleen via teamafspraken verlaagd kan worden maar ook een individuele component heeft en vinden dat in ieder geval voor een gedeelte van die middelen ook zeggenschap moet komen te liggen bij de individuele werknemer. Als alles in een team bepaald wordt dan zal niet voor iedereen die werkdrukverlaging gevoeld kunnen worden. Daar komt nog bij dat teams in het voortgezet onderwijs niet gemakkelijk te bepalen zijn'.

'Er moeten nu snel stappen gezet worden in de richting van een oplossing, vindt Jilles Veenstra: 'De tijd dringt en een cao afspraak is noodzakelijk; daar komt bij dat werknemers recht hebben op duidelijkheid, ook over hun loon'.

Dat is het volgende belangrijke punt in de onderhandelingen: de loonsverhoging voor 2022. Met onder meer de oplopende inflatie willen werknemers weten waar ze aan toe zijn. Ook op dat gebied zijn partijen nog niet tot elkaar gekomen.

De gesprekken worden op korte termijn voortgezet en de FvOv zal samen met de andere bonden blijven inzetten op snelle maar vooral goede afspraken.

[13 mei FvOv]

Een akkoord voor het primair onderwijs maar niet bij iedereen een hosanna-stemming

Op 19 mei hebben de FvOv-verenigingen waaronder VONKC zich uitgesproken voor het onderhandelaarsakkoord voor de cao-po. Daarmee, gegeven het feit dat ook de andere bonden en de po-raad akkoord zijn gegaan, is de nieuwe cao met een looptijd van 1 januari tot 31 mei 2022 een feit. In de komende weken zal een nieuwe cao-tekst beschikbaar komen. Met het sluiten van dit akkoord is er geen verschil meer in salariëring tussen werknemers in het po en vo wanneer ze in dezelfde schaal zitten. Ook in de toelages in het po en vo zijn vanaf nu geen verschillen.

Zeker niet iedereen blij!

Alhoewel er heel veel geld in het po is geïnvesteerd is dat met name terechtgekomen bij leraren en in mindere mate bij de directeuren. Ook voor het oop betekent het dichten van de kloof dat men er in salaris op vooruit gaat. Maar het verschil tussen de po- en de vo-schalen was al een stuk kleiner dan voor de leraren. Met ook de, op zich vanwege de grote tekorten begrijpelijke, arbeidsmarkttoelage voor directeuren maakt dat menig oop'er zich het stiefkind van het akkoord voelt.

'Ik zie het als onze opdracht om in de komende jaren de waardering voor het oop in de cao een plek te geven,' aldus FvOv-voorzitter Jilles Veenstra, 'de wirwar aan toelages trekken bijvoorbeeld het salarisgebouw scheef en doen geen recht aan de belangrijke rol van het oop in het onderwijs. Het is heel mooi dat we bereikt hebben dat leraren de keuze voor het type onderwijs niet meer hoeven te laten afhangen van de hoogte van het salaris. Maar onderwijs maken we samen!'

Voor de leraren is het een heel ander verhaal, met dit akkoord is de laatste stap gezet naar het vo en komt daarmee een eind aan een strijd die in 2017 begon en nu een bekroning heeft gekregen.

Het vervolg

Deze cao loopt af op 31 mei, binnenkort zullen de gesprekken voor een nieuwe cao starten. Zo zal er voor dit jaar nog een loonstijging worden afgesproken, overigens zal deze gelijk zijn aan die van het vo om geen nieuwe loonkloof te laten ontstaan. Op dit moment worden een aantal oop-functies (onderwijsassistent, logopedist en gedragswetenschapper) en directiefuncties onder de loep genomen om te kijken of de verantwoordelijkheden op een juiste manier in de functie zijn beschreven. De opbrengst van dit traject zal dienen als input voor deze nieuwe cao, de uitkomst is op dit moment nog niet duidelijk.