Curriculum meisje met penseel

Curriculum.nu

Voorstellen voor herzien curriculum

Actueel

  • In januari 2020 nam VONKC deel aan de hoorzittingen van de Vaste Kamercommissie OCW en stuurde daarvoor dit standpunt in;
  • Op 5 maart debateerde de Tweede Kamer met minister Slob over de voorstellen en de vervolgplannen voor een bijgesteld curriculum;
  • De FvOv stuurde op 10 maart deze reactie naar aanleiding van het Kamerdebat;
  • Op 16 juni wijdden we dit bericht aan de Kamerbrief van de minister over het vervolgtraject met de reactie van de FvOv/VONKC.
  • De wetenschappelijke curriculumcommissie is op 9 september geïnstalleerd en momenteel loopt de werving voor de nieuwe Ontwikkelteams. Zie ons bericht.

Het proces

Onder de vlag van Curriculum.nu zijn voor de eerste maal in de Nederlandse onderwijsgeschiedenis leraren en schoolleiders zelf aan zet bij de herziening van het curriculum. Ze hebben hiervoor gezamenlijk in kaart gebracht wat de benodigde kennis en vaardigheden zijn voor negen leergebieden. Hierbij hebben zij hulp gekregen van wetenschappers, lerarenopleidingen, vervolgonderwijs, scholen en vakverenigingen (zoals VONKC en BDD). Ook haalden ze feedback op bij leerlingen en ouders. De leraren en schoolleiders in de ontwikkelteams hebben in oktober 2019 hun eindvoorstellen gedaan voor de herziening van het curriculum van het basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs.

Kijk hier hoe het ontwikkelproces is verlopen: leraren en schoolleiders aan zet.
Via de FvOv werd VONKC vertegenwoordigd in de coördinatiegroep van curriculum.nu die het totale proces aanstuurde.

Curriculum nu Logo pay off rgb 01

Betrokkenheid VONKC bij het proces voor leergebied Kunst & Cultuur

Voorafgaand aan de start van het ontwikkelproces hebben we de eigenheid en karakteristieken van ons vak- en leergebied beschreven. Hierbij hebben we ook aandacht gegeven aan de samenhang met andere vakken en wat volgens ons een logische volgende stap zou zijn in de ontwikkeling van hun vak- en leergebied. Deze beschrijvingen heeft het ontwikkelteam Kunst & Cultuur bij de start in maart 2018 meegekregen:

Feedback van VONKC

Gedurende het proces heeft VONKC het ontwikkelteam geholpen tijdens bijeenkomsten en door steeds op tussenproducten te reflecteren. Zelf hebben we consultatiebijeenkomsten hiervoor belegd met onze achterban. We hielden in juni 2019 een enquête onder leerkrachten en vakdocenten.

  • Onderzoeksrapport: Wat vinden leraren po-vo van de voorstellen voor een nieuw kunstcurriculum?
  • In een brief aan minister Slob heeft het landelijk Strategisch Beraad Kunstonderwijs de conclusies gedeeld van die enquête van de kunstvakverenigingen (VONKC/BDD, VLS en VNK-e).

Adviezen over de bovenbouw (oktober 2019)